Barion Pixel

Pogoji poslovanja

Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre

Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre „Za novice“ (v nadaljevanju: igra) je podjetje Umer d. o. o., Gradaška ulica 8, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

 

Trajanje nagradne igre

Nagradna igra bo potekala od 22. 2. 2021 do 28. 2. 2021 na spletni strani www.displej.art.

 

Privolitev in posredovanje osebnih podatkov

S prijavo na novice spletne galerije sodelujoči soglaša s splošnimi pogoji in dovoljuje, da organizator kot upravljavec osebnih podatkov vse posredovane podatke o sodelujočem (npr. ime in priimek, elektronski naslov, mobilno številko, davčno številko) obdeluje v skladu s politiko varstva osebnih podatkov Umer d. o. o. in Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU) 2016/679.

V primeru, da je sodelujoči v nagradni igri izžreban kot prejemnik nagrade, prav tako dovoljuje objavo njegovega imena v okviru javne priobčitve izžrebanca na vseh kanalih organizatorja.

 

Sodelujoči

V igri lahko sodelujejo osebe, starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja (v nadaljevanju: sodelujoči).

V igri ne smejo sodelovati zaposleni družbe Umer d. o. o. Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

 

Potek sodelovanja

Vsi uporabniki, ki se v času trajanje nagradne igre prijavijo na novice spletne strani www.displej.art bodo samodejno sodelovali pri žrebu nagradne igre »Za novice«. Vsak uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje enkrat.

 

Nagrade

V nagradni igri bo podeljena nagrada (1):

  • Darilni certifikat v vrednosti 25 €. Certifikat je namenjen enkratnemu nakupu del galerije Displej na spletni strani www.displej.art.

Nagrajenec nima pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tiste, ki je navedena v teh pravilih. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo.

 

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Organizator nagrado podeli preko e-pošte na naslov, ki je bil uporabljen za prijavo na novice.

 

Obdavčitev nagrad

Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. V skladu z navedenim se sodelujoči strinja, da bo v primeru, da bo izbran kot nagrajenec nagradne igre, upoštevaje 2. odst. 35. člena ZDavP-2, izplačevalcu nagrade (organizatorju) posredoval naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko, davčno izpostavo, in sicer najkasneje v roku štirih (4) dni od prejema obvestila o nagradi. V kolikor nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.

Organizator bo skladno z veljavno zakonodajo za nagrajenca obračunal in plačal akontacijo dohodnine za prejeto nagrado. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam.

 

Upravičenost do nagrade

Nagrajenec je do nagrade upravičen, če sporoči zahtevane osebne podatke (ime in priimek, naslov, davčna številka, davčna izpostava) in izpolni morebitne druge zahteve organizatorja v skladu s temi pogoji.

V kolikor nagrajenec ne posreduje svojih podatkov, ki jih organizator zahteva, oz. jih navede nepopolno ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti oz. mu izročiti nagrade ali v kolikor se naknadno ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da je kršil te pogoje ali v kolikor nagrajenec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji – vse to najkasneje v roku štirih (4) dni po objavi obvestila, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

V razmerju do takega nagrajenca organizator postane prost vseh obveznosti iz te nagradne igre, v organizatorjevi presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, tudi če:

  • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih, ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili

ali

  • se tudi po obvestilu nagrajencev ter ustreznih rezervnih nagrajencev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.

 

Škoda in višja sila

Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri ali koriščenja oz. uporabe nagrade.

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak.

Sodelujoči v igri se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom do organizatorja, povezanih s sodelovanjem v igri in koriščenjem nagrade.

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med sodelujočimi, ki so v igri sodelovali do trenutka prekinitve le-te. V takšnem primeru bo organizator nagrade podelil z izborom. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator aktivnost tudi odpove. O tem mora preko spletne strani obvestiti udeležence in tem tudi ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

 

Dokončnost rezultatov nagradne igre

Rezultati nagradne igre so dokončni, pritožba ni mogoča. V kolikor se ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v igri in/ali da je kršil te pogoje, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. V razmerju do takega nagrajenca organizator postane prost vseh obveznosti, v organizatorjevi lastni presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

 

Izločitev iz nagradne igre

Organizator ima pravico, da posameznega sodelujočega izloči iz igre, če za to obstajajo utemeljeni razlogi (npr. kršitev navedenih pogojev, povzročitev nezaželenih posledic tretjim osebam, ipd.).

 

Pritožbe in reklamacije

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega. Morebitne spore iz naslova izvedbe igre rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Odločitve organizatorja skladno s pravili o izvajanju nagradne igre so dokončne in zavezujoče za vse udeležence.

 

Objava pravil

Pogoji nagradne igre so objavljeni na spletni strani Umer d. o. o. www.displej.art.

 

Dopolnitve in spremembe teh pravil

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev, če to zahtevajo razlogi tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Spremenjeni pogoji bodo objavljeni na spletni strani www.displej.art, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na naslov info@umer.si, s pripisom Dodatne informacije o nagradni igri »Za novice«.

 

Veljavnost pravil

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 19. 2. 2021.

 

V Ljubljani, dne 19. 2. 2021

Umer d. o. o.